Ugdymo organizavimas

2023–2024 mokslo metai

Ugdymo procesas prasideda 2023 m. rugsėjo 1 d., baigiasi 2024 m. birželio 5 d.

Vienerių mokslo metų ugdymo proceso trukmė – 35 savaitės. Mokykloje mokomasi penkias dienas per savaitę.

Ugdymo procese mokiniams skiriamos: rudens, žiemos (Kalėdų), žiemos, pavasario (Velykų) atostogos. Jų bendra trukmė – 19 ugdymo dienų. Atostogų pradžią ir pabaigą nustato Mokyklos vadovas, suderinęs su Mokyklos taryba ir savivaldybės vykdomąją institucija.

Mokiniams skiriamos atostogos

Atostogos Prasideda Baigiasi

Rudens atostogos

2023 m. spalio 30 d. 

2023 m. lapkričio 3 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2023 m. gruodžio 27 d.

2024 m. sausio 5 d.

Žiemos atostogos

2024 m. vasario 19 d.

2024 m. vasario 23 d.

Pavasario(Velykų) atostogos

2024 m. balandžio 02 d.

2024 m. balandžio 05 d.

Sprendimus dėl 2023-2024 mokslo metais 10 ugdymo dienų organizavimo laiko priima Mokykla suderinusi su metodine taryba ir įtraukia į mokyklos metinių veiklų planą.

Pagrindinė ugdymo organizavimo forma yra pamoka, kurios trukmė 45 min., gali būti ir kitos ugdymo formos: konsultacija, repeticija, perklausa, kūrybinė praktika, koncertas, konkursas, spektaklis, paroda, pleneras, projektas, pažintinės-edukacinės veiklos ir kt.

Pamokų laikas

Pamoka

Laikas

1 pamoka

12.10 – 12.55

2 pamoka

13.00 – 13.45

3 pamoka

13.55 – 14.40

4 pamoka

14.50 – 15.35

5 pamoka

15.45 – 16.30

6 pamoka

16.40 – 17.25

7 pamoka

17.35 – 18.20

8 pamoka

18.30 – 19.15

Visų muzikos dalykų, šokio, teatro, dailės programų mokiniai mokosi pusmečiais

 • Pirmasis pusmetis: rugsėjo 1 d. – gruodžio 31 d.
 • Antrasis pusmetis: sausio 1 d. – birželio 5 d.

Muzikos, šokio, teatro ir dailės ugdymas vykdomas neišskiriant mokymosi lygių.

Karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio (ekstremali temperatūra, gaisras, potvynis, pūga ir kt.), keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu ar esant aplinkybėms mokykloje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, ugdymo procesas gali būti koreguojamas arba laikinai stabdomas, arba organizuojamas nuotoliniu būdu, vadovaujantis nuotolinio darbo tvarkos aprašu patvirtintu Raseinių meno mokyklos direktoriaus įsakymu 2022 m. sausio 21 d. Nr. V-7 ,,Dėl Raseinių meno mokyklos darbuotojų darbo nuotoliniu būdu tvarkos aprašo patvirtinimo“. Mokyklos 4 vadovas, nesant valstybės, savivaldybės lygio sprendimų dėl ugdymo proceso organizavimo esant ypatingoms aplinkybėms mokykloje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, gali priimti sprendimus: laikinai koreguoti ugdymo proceso įgyvendinimą, keisti nustatytą pamokų trukmę; keisti nustatytą pamokų pradžios ir pabaigos laiką, ugdymo procesą perkelti į kitas aplinkas, priimti kitus aktualius ugdymo proceso organizavimo sprendimus, mažinančius/šalinančius pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, laikinai stabdyti ugdymo procesą, kai dėl susidariusių aplinkybių mokyklos aplinkoje nėra galimybės jo koreguoti ar tęsti ugdymo procesą grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu nei grupinio mokymosi forma nuotoliniu mokymo būdu. Ugdymo procesas mokyklos vadovo sprendimu gali būti laikinai stabdomas.

Dokumentai

Ugdymo struktūra

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 12.10 – 12.55
 • 2. 13.00 – 13.45
 • 3. 13.55 – 14.40
 • 4. 14.50 – 15.35
 • 5. 15.45 – 16.30
 • 6. 16.40 – 17.25
 • 7. 17.35 – 18.20
 • 8. 18.30 – 19.15