Apie mokyklą

Istorija

Mokykla įkurta 1959 metais rugpjūčio 10 d. kultūros ministro J. Banaičio įsakymu Nr. 2 (633). Tuomet Raseinių rajono Darbo žmonių deputatų tarybos (DŽDT) vykdomasis komitetas Muzikos mokyklai paskyrė vieno aukšto pastatą su mansarda miesto centre, Taikos g. 15. Mansardoje apsigyveno ir visi pirmieji mokyklos pedagogai – Violeta Ilčiukaitė, Almantas Šturma, direktorius Antanas Butkus. Pirmaisiais mokslo metais mokykla įsigijo pianiną ,,Rionisch“, porą akordeonų. 60 mokinių mokėsi groti akordeonu, pianinu, trimitu. Antraisiais mokyklos veiklos metais jau dirbo septyni pedagogai, atidaryta smuiko klasė. Nuo pat mokyklos darbo pradžios metraštį rašė Vytautas Matjošaitis, rinko spaudinius mokyklos bibliotekai, leido sienlaikraštį, straipsniais spaudoje kūrė mokyklos įvaizdį ir populiarino jos veiklą. Nuo 1960 m. buvo įsteigti vienerių metų chorvedybos ir pučiamųjų orkestrų vadovų kursai, kurie veikė trejus metus. Jų klausytojai mokėsi harmonijos, solfedžio, dainavimo ir vadovavimo chorui, groti įvairiais instrumentais – fortepijonu, akordeonu, klarnetu, smuiku, trimitu. Kursus baigė 38 asmenys. Čia profesionalumo kelią pradėjo Juozas Matkus, Antanas Germanavičius, Gintautas Grigalis ir kiti Raseinių krašto kultūros darbuotojai.

Per visą istoriją mokyklai vadovavo aštuoni direktoriai: Antanas Butkus (1959-1961), Gintarė Namavičiūtė (1962-1965), Antanas Paulavičius (1965-1970), Alfredas Jurgilas (1970-1975), Benediktas Stirbys (1975-1981), Gintautas Grigalis (1981-2013), Albina Damašauskienė (2015-2021), Raminta Sakavičienė (2021). Daugėjo mokinių, skyrių, meninių kolektyvų, mokytojų.

Mokslo metai Moksleivių skaičius Specialybių skaičius Meninių kolektyvų skaičius Mokytojų skaičius 2018/2019 410 9 16 42 2019/2020 406 9 16 42 2020/2021 402 9 16 42 2021/2022 410 9 16 42 2022/2023 436 9 16 42

Neatpažįstamai kito ir pati mokykla. 1967 m. pradėta mokyklos rekonstrukcija: namas nugriautas iki pat pamatų. Tais pačiais metais buvo pastatytas dviejų aukštų pastatas su 100 vietų sale. Norinčių mokytis vis daugėjo, veikla tapo įvairesnė. 1991 m. Muzikos mokyklai perduotas dar vienas greta esantis pastatas. 2003 m. direktoriaus G. Grigalio iniciatyva parengtas ir laimėtas projektas mokyklos renovacijos lėšoms gauti. 2003-2004 mokslo metus mokykla sutiko moderniai atnaujinta.

Muzikinis ugdymas ilgai buvo svarbiausia ir vienintelė mokyklos veiklos kryptis. Atkūrus Nepriklausomybę, naujai atsigręžta į ugdymo turinį ir kokybę, pradėta ieškoti naujų mokymo formų. Pedagogai ruošė individualias ugdymo programas, atsižvelgdami į mokinių gebėjimus, saviraiškos poreikius. Ugdytiniai laisvai rinkosi pasirenkamuosius dalykus.

Muzikos mokyklos mokinių ir mokytojų koncertinė, meninė veikla, geros ugdymo ir ugdymosi sąlygos, augantys meninės saviraiškos poreikiai traukė mažuosius raseiniškius ir rajono vaikus. Kilo būtinybė plėsti meninį ugdymą. 1994-1995 m. m. įkuriama choreografijos klasė, 1995 m. rugsėjį – teatrinio meno klasė. 1995 m. rugpjūčio 22 d. spendimu Nr. 206 keičiamas mokyklos statusas. Nuo 1995 m. rugsėjo 1 d. ji vadinama Raseinių meno mokykla. 2006 m. įkurtas dailės skyrius.

Naujas statusas įpareigojo mokyklą tapti dar ryškesniu rajono kultūros puoselėjimo centru. Dabar mokykla per vienerius mokslo metus surengia apie 100 koncertų. Nuo 1993 m. rengiami tradiciniai kalėdiniai koncertai, į kuriuos susirenka ne tik mokinių tėveliai, bet ir muzika, menu besidomintys raseiniškiai. Gražiausiomis Meno mokyklos laimėjimų, meninio lygio demonstravimo šventėmis tapo mokyklos sukakčių minėjimai. Įspūdingą Raseinių meno mokyklos 35-mečio šventės Lietuvos televizijos įrašą nekartą matė visa Lietuva laidoje ,,Dainuok, mokykla“. Buvę mokyklos absolventai – kompozitorius A. Martinaitis, Klaipėdos universiteto dėstytojas B.Mūras, muzikologė V.Liutkutė, koncertmeisteriai – V.Matjošaitytė, A.Bačkauskaitė, aktorė I.Kvietkutė, dainininkė R.Tarosaitė, I.Goleckytė, šalies profesionalių orkestrų artistai: R.Grigalytė, A.Baranauskas, R.Simanavičius, A.Kančiauskas, T.Matkus, L.Klebauskas ir kiti. Buvę mūsų mokyklos mokiniai: B.Galdikienė, Z.Žemaitienė, L.Juodytė, V.Kveselis, D.Raškevičienė, J.Daugėlienė, D.Rukienė, S.Krečkauskienė, J.Sederevičiūtė, R.Krikštanienė, V.Dabžanskis, A.Nikžentaitienė, E.Kumpikevičienė, G.Arlauskienė, S.Grubliauskaitė, D.Lipčienė, V.Vasiliauskas, A.Radčenko, A.Skirmantaitė, V.Dauknaitė, R.Godelytė-Irkmontienė – mokykloje dirba pedagogais, A.Damašauskienė – mokyklos direktorė (2015 – 2020).

Meno mokykloje mokosi 404 mokiniai, juos moko 44 mokytojai. Visi mokykloje dirbantys pedagogai yra įgiję meninį išsilavinimą, kvalifikacines kategorijas: 2 mokytojo eksperto, 11 mokytojo metodininko, 25 vyresniojo mokytojo, 5 mokytojo, 10 pedagogams suteiktas magistro laipsnis, 1 socialinių mokslų (edukologija) daktaro. Šiai ugdymo įstaigai vadovauja teatrinio ugdymo mokytoja ekspertė Albina Damašauskienė (2015 m. balandžio 7 d.). 2014 m. laikinai direktoriaus funkcijas atliko Andriejus Radčenko. Dalis Meno mokyklos klasių perkeliama į renovuoto vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ patalpas, direktorės pavaduotoja ugdymui dirba Birutė Galdikienė (1978-2016). Nuo 2016 m. balandžio mėn. – Rita Krikštanienė, nuo 2018-2019 m. m. – Dovilė Rukienė. Direktorės pavaduotoja Ariogalos skyriuje (2016 m. pavadinimas Filialas pakeistas į Skyrius) dirbo Danutė Nedzinskienė (2011-2016 m.), nuo 2016 m. balandžio mėn. – Benediktas Siliūnas.

Mokykla turi 3 skyrius: Ariogaloje, Viduklėje ir Šiluvoje. Mokoma groti fortepijonu, akordeonu, fleita, klarnetu, saksofonu, trimitu, trombonu, smuiku, violončele, mokoma solinio ir chorinio dainavimo, šokio, dailės ir teatrinio meno pagrindų. Pageidaujantys gali mokytis pasirenkamųjų dalykų – solinio dainavimo, groti fleita, altu, tenoru, baritonu, tūba, gitara, mušamaisiais instrumentais. Šokio ir teatrinio meno klasių mokiniai mokosi groti pasirinktu muzikos instrumentu. Moksleiviai muzikuoja įvairios sudėties instrumentiniuose ansambliuose: fleitininkų, saksofonininkų, trimitininkų, akordeonininkų, fortepijono, dainuoja vokaliniuose ansambliuose. Koncertuojantys moksleivių kolektyvai, reprezentuoja mokyklą šalyje ir už jos ribų, aktyviai dalyvauja respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose, festivaliuose, šalies dainų šventėse.

2007 metais Raseinių meno mokykla buvo pripažinta viena geriausių Lietuvoje.

Meno mokyklos ugdytiniai dalyvauja respublikiniuose Balio Dvariono jaunųjų pianistų ir stygininkų, Jono Švedo tautinių muzikos instrumentų atlikėjų, Juozo Pakalnio pučiamųjų instrumentų, akordeonininkų, solfedžio, meno ir muzikos mokyklų teatro skyrių meninio skaitymo, vaikų ir mokinių dainavimo konkurse ,,Vyturiai ir vyturėliai“, Lietuvos moksleivių dainų šventėse, Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos ,,Dainų dainelės” ir kituose konkursuose, kuriuose pelno laureatų vardus, laimi prizines vietas.

Raseinių meno mokyklos perspektyva tiesiogiai susijusi su tolesne šalies meninio ugdymo raida, reformos kryptimis. Į meno mokyklą atėjo informacinės technologijos, įsteigta kompiuterių klasė (2015 m.), įdiegta kompiuterinė mokomo(si) priemonė „Kompiuteris – solfedžio pagalbininkas“, kuri naudojama mokant moksleivius solfedžio. Priemonės sudarytojos – muzikos teorijos mokytojos metodininkės – Vijoleta Volungienė ir Jolita Oržekauskaitė (šiuo metu nedirba).

Mokyklos bibliotekoje sukaupta daugiau nei 10000 egzempliorių spaudinių, sistemingai komplektuojamas ir tvarkomas knygų fondas, stengiamasi patenkinti visus bibliotekos vartotojų lūkesčius. Kiekvienais mokslo metais vyksta renginiai, skirti žymių žmonių sukaktims, kalendorinėms ir valstybinėms šventėms paminėti, advento popietės, edukaciniai užsiėmimai Knygnešio dienai, knygų pristatymai ir kt. Vyksta glaudus bendrakultūrinis bendradarbiavimas su mokytojais, mokomuoju teatru „Svajoklis“, Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešąja biblioteka, Raseinių krašto istorijos muziejumi, kitų mokyklų bibliotekomis. Sukauptas vertingas muzikinės literatūros fondas garantuoja galimybę įgyvendinti užsibrėžtus tikslus, ugdant meninius mokinių gabumus. Bibliotekininkė Dalia Margevičienė vykdo nuolatinę sklaidą apie mokyklos patrauklumą, prieinamumą, kūrybingai dirbančius mokytojus ir aukštus mokinių pasiekimus, pateikia išsamią informaciją apie mokykloje vykstančius renginius, koncertus, festivalius, parodas ir kitą veiklą internetinėje svetainėje www.raseiniumenomokykla.lt, Facebook puslapyje.

2018 metų rugsėjo mėnesį biblioteka perkelta į antrąjį mokyklos pastatą.

2015 m. balandžio mėnesį sukurta mokyklos internetinė svetainė, Facebook puslapis. Operatyviai ir sistemingai skelbiama apie vykusius renginius, koncertus, festivalius, naujienas iš mokyklos gyvenimo, aktualius pokyčius ir darbus.

Gražėja ne tik mokyklos aplinka, vidinis kiemelis, bet ir pats pastatas, spalvingos iliustracijos puošia mokyklos langus, kiemelio tvorą.

Mokykloje vykdomos dailės, teatro, šokio, muzikos pradinio ir pagrindinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programos, taip pat neformaliojo švietimo ankstyvojo ugdymo, tęstinio, kryptingo meninio ugdymo, meninės saviraiškos ugdymo programos.

Baigus neformaliojo švietimo pradinio ir pagrindinio meninio ugdymo programas, mokiniams išduodami Neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimai. Baigus kitas programas ar jų dalį, išduodami Mokyklos pažymėjimai, pagal Mokyklos direktoriaus patvirtintą pažymėjimų išdavimo tvarką.

Mokyklos vizija

Raseinių meno mokykla atvira pokyčiams, nebijanti iššūkių, moderni, saugi ugdymo įstaiga, ugdanti savarankiškas ir kūrybingas asmenybes, meninės ir profesinės kompetencijos pagrindu plėtojanti mokinių kūrybinius, meninius, estetinius gebėjimus socialiniame ir kultūriniame gyvenime.

Misija

Įgyvendinti Neformaliojo vaikų švietimo koncepcijos funkcijas, užtikrinti formalųjį švietimą papildančio ir neformaliojo švietimo meninio ugdymo tęstinumą, suteikti palankiausias galimybes atverti ir sistemingai plėtoti dailės, teatro, muzikos ir šokio sričių žinias, gebėjimus, įgūdžius, tenkinti meno pažinimo ir individualios kūrybos poreikius. Būti vaikų ir jaunimo kultūros židiniu.

Filosofija

Menas – pats žavingiausias, pats griežčiausias, pats džiugiausias ir geriausias simbolis amžino, nepavaldaus protui žmogaus veržimosi į gėrį, tiesą, tobulybę (Tomas Manas).

Veiklą planuoja ir organizuoja mokytojų metodinės grupės: akordeono ir styginių instrumentų, dainavimo, fortepijono, muzikos teorijos, pučiamųjų instrumentų, teatro-šokio-dailės, Ariogalos skyriaus.

Mokyklos direktorė, pavaduotojai ugdymui ir metodinių grupių mokytojai nuolat ieško būdų, kaip mokymo procese diegti inovatyvias ir pažangias naujoves. Dalykine ir metodine darbo patirtimi keičiamasi su Alytaus, Garliavos, Kauno, Kėdainių, Mažeikių, Šakių, Jonavos, Kelmės, Kretingos muzikos ir meno mokyklomis. Dalykinius ryšius mokyklos pedagogai palaiko su Vokietijos, Lenkijos muzikos įstaigomis. Mokytojai yra susipažinę su japonų, suomių, estų, lenkų, vokiečių meninio ugdymo metodikomis, jas analizavę ir įvertinę. Rūpinamasi, kad mokytis muzikos galėtų ir atokiausių kaimų vaikai. Mokytojai ir kiti Meno mokyklos darbuotojai suvokia, kad laikas ir jo reikalavimai kinta, todėl būtina mokytis visą gyvenimą.

2016 metų rugsėjo 29 d. – spalio 2 dieną įvyko keturių dienų vizitas į Lenkijos Respubliką, Mlavą. Vizitas į Mlavą, sustiprino bendradarbiavimą, kultūrinį dialogą tarp Andžėjaus Kžanovskio vardo muzikos mokyklos ir Raseinių meno mokyklos. Šio projekto sumanytojas, delegacijos vadovas ir vertėjas buvo Meno mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui Ariogalos skyriuje Benediktas Siliūnas.

2019 m. gegužės mėnesį Meno mokykla pažymėjo veiklos 60. Mokyklos 60-ojo gimtadienio metais buvo surengti 7 renginiai mokyklos bendruomenei ir visuomenei. Pirmasis jubiliejinis koncertas įvyko balandžio mėnesį, Ariogalos skyriuje lankėsi profesorius R. Zubovas, antrasis – „Muzikos patriarchui Juozui Naujaliui – 150“, trečiasis – su profesore S. Martinaityte ir jos studentais, ketvirtasis – meno mokyklos mokinių ir svečių grandiozinis koncertas Raseinių bažnyčioje „Mokykla tarsi paukštis”, penktasis koncertas rudenį su pianistu profesoriumi S. Šiaučiuliu, šeštasis – pianistų festivalis ,,Rudens mozaika” ir septintasis (baigiamasis) – Advento skaitymai „Stebuklo laukiu“. Sudarytas ir išleistas bukletas apie mokyklos veiklos (2009–2019) metų laikotarpį. Redagavo bibliotekininkė Dalia Margevičienė, maketavo dailės mokytoja Gina Kozikienė.

2020 m. gegužės mėnesį iš mokyklos direktorės pareigų atsistatydino Albina Damašauskienė, laikinai direktorės pareigas ėjo pavaduotoja ugdymui Dovilė Rukienė, nuo 2021 sausio 11 d. – pavaduotojas ugdymui Ariogalos skyriui Benediktas Siliūnas.

Nuo 2021 metų birželio 1 dienos Raseinių meno mokyklos direktorės pareigas eina Raminta Sakavičienė.

2022 metų liepos 4-9 dienomis mokyklos direktorė Raminta Sakavičienė vyko į Erasmus+ programos finansuojamus mokymus „Connector 7.0 – Connecting the world by non-formal learning“ (liet. 7.0 jungtis – jungianti pasaulį neformalaus mokymosi būdu), kurie vyko Bukarešte, Rumunijoje. Mokymų veiklos vyko 7 skirtingose mokymo srityse: „Nekenkti! Jautrūs konfliktų sprendimai“, „Grafinis vaizdavimas“, „Žmogaus biblioteka“, „Žiniasklaidos teatras“, „Šešėlių teatras“, „Socialinė-edukacinė animacija“, „Istorijų pasakojimas“. Pasirinkus vieną iš 7 ugdymo metodų visą savaitę vyko mokymai, praktiniai užsiėmimai.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 12.10 – 12.55
 • 2. 13.00 – 13.45
 • 3. 13.55 – 14.40
 • 4. 14.50 – 15.35
 • 5. 15.45 – 16.30
 • 6. 16.40 – 17.25
 • 7. 17.35 – 18.20
 • 8. 18.30 – 19.15