2019 m.
2019 m. Atnaujinta Dydis
2019 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-12-10 21:09:10 9.81 MB
2019 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-12-10 21:09:10 3.44 MB
2019 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-12-10 21:09:10 3.09 MB
2019 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2023-12-10 21:09:10 1.41 MB