Mokyklos taryba

Mokyklos tarybos sudėtis 2023–2024 m. m.

Eil. Nr. Vardas, pavardė Atstovavimas Pareigos taryboje
1. Alina Skirmantaitė – Ivoškienė Mokytojų atstovė Pirmininkė
2. Gina Kozikienė Mokytojų atstovė Narė
3. Andriejus Radčenko Mokytojų atstovė Narė
4. Sandra Maslauskienė Tėvų atstovė Narė
5. Aušra Etnerienė Tėvų atstovė Narė
6. Rūta Kilčauskienė Tėvų atstovė Narė
7. Kamilė Raciutė Mokinių atstovė Narė
8. Majus Rukas Mokytojų atstovas Narys
9. Jonas Keparutis Mokytojų atstovas Narys
10. Inga Šatkauskienė Vietos bendruomenės atstovas: Raseinių rajono kultūros centro direktorė Narė

Mokyklos tarybos funkcijos

 • Teikia siūlymus dėl mokyklos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių.
 • Pritaria mokyklos strateginiam planui, metiniam veiklos planui, ugdymo planui, mokyklos nuostatams, vidaus darbo tvarkos taisyklėms, metinei direktoriaus veiklos ataskaitai ir kitiems mokyklos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems Mokyklos direktoriaus.
 • Teikia siūlymus mokyklos direktoriui dėl Mokyklos nuostatų pakeitimo ar papildymo, mokyklos vidaus struktūros tobulinimo.
 • Teikia siūlymus mokyklos direktoriui dėl mokyklos veiklos tobulinimo.
 • Svarsto mokytojų, mokinių ir tėvų (globėjų, rūpintojų) iniciatyvas ir teikia siūlymus mokyklos direktoriui.
 • Svarsto paramos lėšų panaudojimo galimybes mokyklos reikmėms ir teikia pasiūlymus mokyklos direktoriui.
 • Teikia siūlymus dėl mokyklos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant Mokyklos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius.
 • Svarsto kitus mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 12.10 – 12.55
 • 2. 13.00 – 13.45
 • 3. 13.55 – 14.40
 • 4. 14.50 – 15.35
 • 5. 15.45 – 16.30
 • 6. 16.40 – 17.25
 • 7. 17.35 – 18.20
 • 8. 18.30 – 19.15