Metodinė taryba

Metodinės tarybos sudėtis 2023–2024 m. m.

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos įstaigoje

Pareigos taryboje

1.

   

Pirmininkė

2.

   

Narė

3.

    Narė

4.

   

Narė

5.     Narė
6.     Narė
7.     Narys

Metodinės tarybos funkcijos

 • Nustato mokyklos metinės metodinės veiklos prioritetus, formuoja ugdymo turinio gerinimo politiką.
 • Koordinuoja mokykloje veikiančių metodinių grupių veiklą, telkdama mokytojus ugdymo dermei, tęstinumui ir kokybei užtikrinti.
 • Nagrinėja mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, nustato prioritetus.
 • Vertina mokytojų metodinius darbus, mokymo priemones, analizuoja praktinę veiklą, sprendžia kabinetų aprūpinimo poreikio klausimus.
 • Inicijuoja mokytojų bendradarbiavimą, gerosios pedagoginės patirties sklaidą, bendradarbiavimą su apskrities meno ir muzikos mokyklomis, kitomis specializuoto menų krypties ugdymo programas vykdančiomis institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir kt.
 • Svarsto parengtus dalykų programų projektus, dalykų mokymo programų vykdymo, ugdymo turinio įgyvendinimo ir pedagoginio proceso organizavimo klausimus, ugdymo inovacijų diegimą ir teikia rekomendacijas mokyklos direktoriui.
 • Sprendžia kitas iškilusias pedagogines, metodines ir kitas su ugdymu susijusias problemas.

Dokumentai

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 12.10 – 12.55
 • 2. 13.00 – 13.45
 • 3. 13.55 – 14.40
 • 4. 14.50 – 15.35
 • 5. 15.45 – 16.30
 • 6. 16.40 – 17.25
 • 7. 17.35 – 18.20
 • 8. 18.30 – 19.15