Informacijos apie pažeidimus mokykloje tvarkos aprašas

Nuotolinio darbo tvarkos aprašas karantino metu

Vidaus darbo tvarkos taisyklės (direktoriaus įsakymas 2019 m. vasario 5 d. Nr. V-10), susipažinti galima mokyklos raštinėje.

Konfidencialios informacijos aprašas

Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas

Etikos kodeksas 

Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas

Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka

Smurto ir patyčių prevencijos tvarkos aprašas

Mokinių elgesio taisyklės

Turizmo renginių organizavimo aprašas

Atlyginimo dydžio už neformalųjį švietimą nustatymo Raseinių meno mokykloje tvarkos aprašas

Duomenų apsauga

Bendrosios asmens duomenų apsaugos taisyklės