Atestacijos komisijos darbo reglamentas

Nuotolinio darbo tvarkos aprašas karantino metu

Darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas (direktoriaus įsakymas 2020 m. sausio 31 d. Nr. V-11. ), susipažinti galima mokyklos raštinėje.

Vidaus darbo tvarkos taisyklės (direktoriaus įsakymas 2019 m. vasario 5 d. Nr. V-10), susipažinti galima mokyklos raštinėje.

Informacijos apie pažeidimus tvarkos aprašas

Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas

Etikos kodeksas 

Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas

Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka

Smurto ir patyčių prevencijos tvarkos aprašas

Bendrosios asmens duomenų apsaugos taisyklės

Mokinių elgesio taisyklės

Turizmo renginių organizavimo aprašas

Atlyginimo dydžio už neformalųjį švietimą nustatymo Raseinių meno mokykloje tvarkos aprašas

Sprendimas „Dėl atlyginimo dydžio už neformalųjį švietimą nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimas