Apie mokyklą


Raseinių meno mokykla – meninio ugdymo institucija, teikianti pradinį profesionalaus lygio muzikos, choreografijos, dailės ir teatrinio meno išsilavinimą, siekianti būti rajono kultūros židiniu – ugdyti miesto ir rajono vaikų bei suaugusiųjų estetinį, meninį, muzikinį skonį.

Mokykla įkurta 1959 metais rugpjūčio 10 d. kultūros ministro J. Banaičio įsakymu Nr. 2 (633). Tuomet Raseinių rajono Darbo žmonių deputatų tarybos (DŽDT) vykdomasis komitetas Muzikos mokyklai paskyrė vieno aukšto pastatą su mansarda miesto centre, Taikos g. 15. Mansardoje apsigyveno ir visi pirmieji mokyklos pedagogai – Violeta Ilčiukaitė, Almantas Šturma, direktorius Antanas Butkus. Pirmaisiais mokslo metais mokykla įsigijo pianiną ,,Rionisch“, porą akordeonų. 60 mokinių mokėsi groti akordeonu, pianinu, trimitu. Antraisiais mokyklos veiklos metais jau dirbo septyni pedagogai, atidaryta smuiko klasė.

Nuo pat mokyklos darbo pradžios metraštį rašė Vytautas Matjošaitis, rinko spaudinius mokyklos bibliotekai, leido sienlaikraštį, straipsniais spaudoje kūrė mokyklos įvaizdį ir populiarino jos veiklą. Nuo 1960 m. buvo įsteigti vienerių metų chorvedybos ir pučiamųjų orkestrų vadovų kursai, kurie veikė trejus metus. Jų klausytojai mokėsi harmonijos, solfedžio, dainavimo ir vadovavimo chorui, groti įvairiais instrumentais – fortepijonu, akordeonu, klarnetu, smuiku, trimitu. Kursus baigė 38 asmenys. Čia profesionalumo kelią pradėjo Juozas Matkus, Antanas Germanavičius, Gintautas Grigalis ir kiti Raseinių krašto kultūros darbuotojai.

Per visą istoriją mokyklai vadovavo septyni direktoriai: Antanas Butkus (1959-1961), Gintarė Namavičiūtė (1962-1965), Antanas Paulavičius (1965-1970), Alfredas Jurgilas (1970-1975), Benediktas Stirbys (1975-1981), Gintautas Grigalis (1981-2013), Albina Damašauskienė (2015). Daugėjo mokinių, skyrių, meninių kolektyvų, mokytojų.

Mokslo metai

Moksleivių skaičius

Skyrių skaičius

Meninių kolektyvų skaičius

Mokytojų skaičius

1959/1960

57

3

1964/1965

95

7

1969/1970

129

3

3

14

1979/1980

170

3

4

19

1984/1985

210

5

6

26

1994/1995

275

6

6

39

1995/1996

350

8

8

41

2003/2004

350

8

8

42

2008/2009

410

9

11

46

2010/2014

410

9

16

45

2014/2015

397

9

16

45

2015/2016

403

9

16

45

2016/2017

410

9

16

45

2017/2018

395

9

16

45

Neatpažįstamai kito ir pati mokykla. 1967 m. pradėta mokyklos rekonstrukcija: namas nugriautas iki pat pamatų. Tais pačiais metais buvo pastatytas dviejų aukštų pastatas su 100 vietų sale. Norinčių mokytis vis daugėjo, veikla tapo įvairesnė. 1991 m. Muzikos mokyklai perduotas dar vienas greta esantis pastatas. 2003 m. direktoriaus G. Grigalio iniciatyva parengtas ir laimėtas projektas mokyklos renovacijos lėšoms gauti. 2003-2004 mokslo metus mokykla sutiko moderniai atnaujinta.

Muzikinis ugdymas ilgai buvo svarbiausia ir vienintelė mokyklos veiklos kryptis. Atkūrus Nepriklausomybę, naujai atsigręžta į ugdymo turinį ir kokybę, pradėta ieškoti naujų mokymo formų. Pedagogai ruošė individualias ugdymo programas, atsižvelgdami į mokinių gebėjimus, saviraiškos poreikius. Ugdytiniai laisvai rinkosi pasirenkamuosius dalykus.

Muzikos mokyklos mokinių ir mokytojų koncertinė, meninė veikla, geros ugdymo ir ugdymosi sąlygos, augantys meninės saviraiškos poreikiai traukė mažuosius raseiniškius ir rajono vaikus. Kilo būtinybė plėsti meninį ugdymą. 1994-1995 m. m. įkuriama choreografijos klasė, 1995 m. rugsėjį – teatrinio meno klasė. 1995 m. rugpjūčio 22 d. spendimu Nr. 206 keičiamas mokyklos statusas. Nuo 1995 m. rugsėjo 1 d. ji vadinama Raseinių meno mokykla. 2006 m. įkurtas dailės skyrius.

Naujas statusas įpareigojo mokyklą tapti dar ryškesniu rajono kultūros puoselėjimo centru. Dabar mokykla per vienerius mokslo metus surengia apie 100 koncertų. Nuo 1993 m. rengiami tradiciniai kalėdiniai koncertai, į kuriuos susirenka ne tik mokinių tėveliai, bet ir muzika, menu besidomintys raseiniškiai. Gražiausiomis Meno mokyklos laimėjimų, meninio lygio demonstravimo šventėmis tapo mokyklos sukakčių minėjimai. Įspūdingą Raseinių meno mokyklos 35-mečio šventės Lietuvos televizijos įrašą nekartą matė visa Lietuva laidoje ,,Dainuok, mokykla“. Buvę mokyklos absolventai – kompozitorius A. Martinaitis, Klaipėdos universiteto dėstytojas B.Mūras, muzikologė V.Liutkutė, koncertmeisteriai – V.Matjošaitytė, A.Bačkauskaitė, aktorė I.Kvietkutė, dainininkė R.Tarosaitė, I.Goleckytė, šalies profesionalių orkestrų artistai: R.Grigalytė, A.Baranauskas, R.Simanavičius,  A.Kančiauskas, T.Matkus, L.Klebauskas ir kt. Buvę mūsų mokyklos mokiniai: B.Galdikienė, Z.Žemaitienė, L. Juodytė, V.Kveselis, D.Raškevičienė, J.Daugėlienė, S.Krečkauskienė J.Sederevičiūtė, J.Oržekauskaitė, R.Krikštanienė, V.Dabžanskis, A.Nikžentaitienė, E.Kumpikevičienė, G.Arlauskienė, S.Grubliauskaitė, D.Lipčienė, V.Vasiliauskas, A.Radčenko, A.Skirmantaitė, V.Dauknaitė, R.Godelytė-Irkmontienė, A.Damašauskienė – mokykloje dirba pedagogais. 

Meno mokykloje mokosi 404 mokiniai, juos moko 44 mokytojai. Visi mokykloje dirbantys pedagogai yra įgiję meninį išsilavinimą, kvalifikacines kategorijas: 2 mokytojo eksperto, 11 mokytojo metodininko, 25 vyresniojo mokytojo, 5 mokytojo, 10 pedagogams suteiktas magistro laipsnis, 1 socialinių mokslų (edukologija) daktaro. Šiai ugdymo įstaigai vadovauja teatrinio ugdymo mokytoja ekspertė Albina Damašauskienė (2015 m. balandžio 7 d.).  2014 m. laikinai direktoriaus funkcijas atliko Andriejus Radčenko, direktorės pavaduotoja ugdymui dirbo Birutė Galdikienė (1978-2016 m.), nuo 2016 m. balandžio mėn. dirbo Rita Krikštanienė, nuo 2018-2019 m. m. – Dovilė Rukienė. Direktorės pavaduotoja Ariogalos filiale (2016 m. pavadinimas Filialas pakeistas į Skyrius) dirbo Danutė Nedzinskienė (2011-2016 m.), nuo 2016 m. balandžio mėn. direktorės pavaduotojas Ariogalos skyriui – Benediktas Siliūnas.

Mokykla turi 3 skyrius: Ariogaloje, Viduklėje ir Šiluvoje. Mokoma groti fortepijonu, akordeonu, fleita, klarnetu, saksofonu, trimitu, trombonu, smuiku, violončele, kanklėmis, mokoma solinio ir chorinio dainavimo, šokio, dailės ir teatrinio meno pagrindų. Pageidaujantys gali mokytis pasirenkamųjų dalykų – solinio dainavimo, groti fleita, altu, tenoru, baritonu, tūba, gitara, mušamaisiais instrumentais. Šokio ir teatrinio meno klasių mokiniai mokosi groti pasirinktu muzikos instrumentu. Moksleiviai muzikuoja įvairios sudėties instrumentiniuose ansambliuose: fleitininkų, saksofonininkų, trimitininkų, akordeonininkų, fortepijono, dainuoja vokaliniuose ansambliuose. Koncertuojantys moksleivių kolektyvai, reprezentuoja mokyklą šalyje ir už jos ribų, aktyviai dalyvauja respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose, festivaliuose, šalies dainų šventėse.

2007 metais Raseinių meno mokykla buvo pripažinta viena geriausių  Lietuvoje.

Meno mokyklos ugdytiniai dalyvauja respublikiniuose Balio Dvariono jaunųjų pianistų ir stygininkų, Jono Švedo tautinių muzikos instrumentų atlikėjų, Juozo Pakalnio pučiamųjų instrumentų, akordeonininkų, solfedžio, meno ir muzikos mokyklų teatro skyrių meninio skaitymo, vaikų ir mokinių dainavimo konkurse ,,Vyturiai ir vyturėliai“, Lietuvos moksleivių dainų šventėse, Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos ,,Dainų dainelės” ir kituose konkursuose, kuriuose pelno laureatų vardus, laimi prizines vietas.

Raseinių meno mokyklos perspektyva tiesiogiai susijusi su tolesne šalies meninio ugdymo raida, reformos kryptimis. Į meno mokyklą atėjo informacinės technologijos, įsteigta kompiuterinė klasė (2015 m.), įdiegta kompiuterinė mokomo(si) priemonė „Kompiuteris – solfedžio pagalbininkas“, kuri naudojama mokant moksleivius solfedžio. Priemonės sudarytojos – muzikos teorijos mokytojos metodininkės – Vijoleta Volungienė, Jolita Oržekauskaitė. Mokyklos bibliotekoje sukaupta daugiau nei 10000 egzempliorių spaudinių, nuolat papildomi knygų fondai naujausia literatūra, atnaujinti baldai. Biblioteka, tapo šviesesnė, jaukesnė, populiaresnė, perkėlus į antrąjį mokyklos pastatą (2018-2019 m. m.). 2015 m. sukurta mokyklos internetinė svetainė, kurią administruoja mokyklos bibliotekininkė Dalia Margevičienė, turime ir facebooko puslapį, kuriame operatyviai ir sistemingai skelbiame apie vykusius renginius, koncertus, festivalius, naujienas iš mokyklos gyvenimo. Gražėja ne tik mokyklos aplinka, vidinis kiemelis, bet ir pats pastatas, spalvingi piešiniai puošia mokyklos langus, tvorą. Mokyklos direktorė Albina Damašauskienė nuolat ieško būdų, kaip mokymo procese diegti inovatyvias ir pažangias naujoves.  Dalykine ir metodine darbo patirtimi keičiamasi su Alytaus, Garliavos, Kauno, Kėdainių, Mažeikių, Šakių, Jonavos, Kelmės, Kretingos muzikos ir meno mokyklomis. Dalykinius ryšius mokyklos pedagogai palaiko su Vokietijos, Lenkijos muzikos įstaigomis. Mokytojai yra susipažinę su japonų, suomių, estų, lenkų, vokiečių meninio ugdymo metodikomis, jas analizavę ir įvertinę. Rūpinamasi, kad mokytis muzikos galėtų ir atokiausių kaimų vaikai. Mokytojai ir kiti Meno mokyklos darbuotojai suvokia, kad laikas ir jo reikalavimai kinta, todėl būtina mokytis visą gyvenimą.

2016 metų rugsėjo 1 dieną meno mokyklos direktorė Albina Damašauskienė gavo oficialų iškvietimą iš Mlavos miesto (Mazovijos vaivadija) Burmistro Slavomir Kovalevski ir Nacionalinės Andžėjaus Kžanovskio vardo  muzikos mokyklos direktoriaus Vilhelmo Taraškievič. Kvietime buvo rašoma apie vizitą Lenkijoje, kuris stiprintų bendradarbiavimą, kultūrinį dialogą tarp giminingų miestų muzikos bei meno mokyklų.

Šio projekto sumanytojas, delegacijos vadovas ir vertėjas buvo Raseinių meno mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui Benediktas Siliūnas. Kelionę organizavo kartu su Raseinių meno mokyklos direktore Albina Damašauskienė. Programą organizuoti ir įgyvendinti Mlavos mieste padėjo savivaldybės užsienio reikalų skyriaus vedėjo pavaduotoja Agnieška Puzio Dembska, civilinių reikalų skyriaus vedėja Mažena Lipinska.

Keturių dienų vizitas į Lenkijos Respubliką buvo numatytas nuo rugsėjo 29 dienos iki spalio 2 dienos. Į koncertinę išvyką vyko meno mokyklos mokytojai: Albina Damašauskienė (teatro „Svajoklis“ vadovė ir koncerto Mlavos mieste režisierė), Jolanta Turčinskienė (vyresnioji mokytoja), Saulė Krečkauskienė (koncertmeisterė, vyresnioji mokytoja), Vaidas Dabžanskis (vyresnysis mokytojas) ir Džiuljeta Banienė (Ariogalos skyriaus vyresnioji mokytoja). Meno mokyklą koncerte reprezentavo jaunieji atlikėjai, mažieji muzikos šviesuliai: Danielė Aleksaitė, Emilija Bagdonaitė, sesutės Lyja ir Vėja Germanavičiūtės, Emilija Maciukevičiūtė, Emilija Pečiulaitytė, Gabija Unikytė, Justina Žemaitytė, Mindaugas Žiūkas, Simas Batavičius, Agnetha Daniela Maslauskaitė, Viktorija Bendžiūtė, Evelina Dubauskaitė (Ariogalos skyrius) ir Paulina Veličkaitė (Ariogalos skyrius).

Atnaujinta: 2018-10-10

 

           Mokyklos himnas

   Muzika: Gintauto Grigalio

   Eilės: Bronės Vaitkutės

Stoviu prie kelio vingio. Svaigsta galva nuo minčių.

– Būkit, vaikai, laimingi! – vėl švelnų balsą girdžiu.
Kur benuvestų kelias, mintys žuvėdra atlėks,
Mano širdies varpelis į tavąjį atsilieps.


Priedainis
Ačiū, už viską ačiū saulei ir žemei šaukiu,
Tau nerandu šiandien žodžių – juos paskaityk iš akių.

Stoviu prie kelio vingio. Svaigsta galva nuo minčių.
– Būkit, vaikai, laimingi! – vėl švelnų balsą girdžiu.
Skambią rytojaus stygą pirštais nedrąsiai liečiu.
Dar pavartykim knygą, dar pastovėk už pečių.


Priedainis

Ačiū, už viską ačiū saulei ir žemei šaukiu,
Tau nerandu šiandien žodžių – juos paskaityk iš akių.

Stoviu prie kelio vingio. Svaigsta galva nuo minčių.

– Būkit, vaikai, laimingi! – vėl švelnų balsą girdžiu.
Saulė užlieja širdį, supas drugeliai žieduos,
Vai, negaliu suprasti daugelio dėsnių gamtos.


Priedainis
Ačiū, už viską ačiū saulei ir žemei šaukiu,
Tau nerandu šiandien žodžių- juos paskaityk iš akių.